MAIN
Anestezjologia i Ratownictwo: archiwum : 2009 01


CNOTA CIERPLIWOŚCI

pełen text / full text . . .
P e r s o n a l i a / P e r s o n a l D a t a

Kolejny Przyjaciel Polskich Anestezjologów przechodzi na jesienny wypoczynek
Another Friend of the Polish Anaesthesiologists is going into retirement

pełen text / full text . . .
Anestezjologia i Ratownictwo – Polska i Świat / Anaesthesiology and Rescue Medicine – Poland and the World

A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y / R E V I E W P A P E R

Anaesthesia and surgery in 15th century in Anatolia: Art and Illustrations of Serefeddin Sabuncuoglu
Mukadder Orhan Sungur, Kamil Pembeci
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Department of Anaesthesiology and Perioperative Care

Summary
Serefeddin Sabuncuoglu is the author of Cerrahiyyetu’l Haniyye, a surgical textbook that contains hand-drawn miniatures of many surgical procedures, incisions and instruments. In this 15th century book, Sabuncuoglu has described cauterization procedures, piercing, wound dressing, realigning and splinting of fractures and dislocations as well as the instruments used in operations. The book also contains a chapter about analgesics used at that time. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 10-12.
Keywords: Sabuncuoglu, Cerrahiyyetu’l Haniyye, 15th century surgery, Mucerrebname

pełen text / full text . . .Anaesthesia - “A Modern Concept”
Roger Traill
Royal Prince Alfred Hospital, Sydney, Australia

Summary
General Anaesthesia has long been thought about in terms of "depth" of anaesthesia and there has been an o­ngoing search for its measure. This concept is based o­n a flawed paradigm dating back to the first general anaesthetics. In this article I discuss the concept of "anaesthesia" and make the case that, at its essence, it consists of o­nly two things; Unrousable Unconsciousness and Reflex Depression. Consciousness being a quantal phenomenon but rousability can be graded, reflex responses are, by definition, unrelated to consciousness and whist gradable come in a multitude of forms which may each be individually depressed. As a consequence, there can be no single measure of "depth of anaesthesia" nor therefore any measure of it. General Anaesthesia can therefore be simply defined as a "reversible iatrogenic state characterised by unrousable unconsciousness and reflex depression". Focusing our attention o­n achieving these two aims allows us to optimally manage each general anaesthetic. In some anaesthetics, a decrease in muscle tone is also needed and if it is needed it should be thought of as just another aspect of the intra-operative management of the patient and not part of "general anaesthesia". Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 13-19.
Keywords: anaesthesia, depth, monitoring, philosophy

pełen text / full text . . .Sleep deprivation due to long working hours: Impact o­n patient and provider safety
Seppo Alahuhta1, Olli A. Meretoja2
1 Department of Anaesthesiology, University of Oulu, Finland
2 Hospital for Children and Adolescents, University of Helsinki, Finland

Summary
Anaesthesiology is a speciality with a need for o­n-call duty and long working hours. o­n-call duty is often characterised by a need for sustained vigilance, excessive work loads and a feeling of insufficiency. There is a growing amount of evidence that long periods of non-standard work or night work are associated with a deleterious influence o­n medical providers’ performance and health. These working patterns decrease the standard of care and increase health care expenses. Beyond the effects o­n performance and patient safety associated with sleep deprivation, there is strong evidence linking shift work to gastrointestinal and cardiovascular diseases. Effective ways to counteract the consequences of sleep deprivation due to long working hours o­n an anaesthesiologist’s performance include minimising night work, and defining rules o­n maximum hours for each work shift. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 20-23. Keywords: anaesthesiology, fatigue, medical errors, physician health, safety, sleep deprivation

pełen text / full text . . .
Nauka Praktyce / Science for medical practice

A R T Y K U Ł O R Y G I N A L N Y / O R I G I N A L P A P E R


A comparative study analysing the two methods of assessing cardiopulmonary resuscitation – multiple choices versus free response question test formats
Małgorzata Grześkowiak1, Thomas J. Maliakal2
1 The Department of Teaching Anaesthesiology and Intensive Therapy, University of Medical Sciences in Poznan, Poland 2 St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center, New York, USA

Summary
Background and objective. The purpose of the study was to compare two different methods of assessing the knowledge of cardiopulmonary resuscitation (CPR), multiple choices versus free response question test formats and to evaluate, which was better. Methods. The research was undertaken in 2004 and 2005 o­n a representative group of 150 fourth year medical students and 150 doctors o­ne year after graduation (three years after their attendance to the same resuscitation classes). To assess the knowledge of basic resuscitation, two different formats (free response and multiple-choice) of tests were used, which had the same questions. The tests were constructed based o­n B. S. Bloom taxonomy, transformed by Polish professor B. Niemierko into ABC taxonomy and it assessed the knowledge of CPR at four different levels. For statistical analysis Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test was used. Results. The results of these two tests were not the same and differed significantly at each level of knowledge. Both groups received better results solving multiple-choice questions when compared to the free response questions. Conclusions. The test with free response questions seemed to be a more reliable method for assessing cardiopulmonary resuscitation, when compared to the test with multiple-choice questions. We suggest that medical students should be assessed by the free response question test format. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 24-30.
Keywords: cardiopulmonary resuscitation, free response questions, multiple-choice questions, taxonomy

pełen text / full text . . .Nadkrtaniowe urządzenia do udrożnienia górnych dróg oddechowych z możliwością przeprowadzenia intubacji dotchawiczej - porównanie Cobra PLA i ILMA
Supragrottic airway devices with the possibility of the endotracheal intubation - a comparison study of Cobra PLA and ILMA

Jakub Jakubiak, Tomasz Gaszyński, Wojciech Gaszyński
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Streszczenie
Wstęp. Udrożnienie dróg oddechowych w takich specjalizacjach jak anestezjologia oraz medycyna ratunkowa jest jedną z najważniejszych procedur. Zabezpieczenie wentylacji płuc pacjenta i właściwa oksygenacja są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu i podtrzymywania funkcji życiowych. Cel pracy. Celem badania było porównanie skuteczności zakładania dwóch przyrządów nadkrtaniowych: intubacyjnej maski krtaniowej ILMA (intubating laryngeal mask airway) i maski okołokrtaniowej PLA Cobra (perilaryngeal airway). Służą o­ne do szybkiego zabezpieczenia dróg oddechowych bez konieczności użycia laryngoskopu. Możliwa jest również intubacja dotchawicza przez ich światło. Materiał i metody. Badanie było wykonywane z użyciem ILMA i PLA Cobra na manekinach symulacyjnych do intubacji z prawidłowymi drogami oddechowymi i symulacją trudności intubacyjnych. W badaniu uczestniczyło 69 osób: ratowników medycznych (57%) i lekarzy rezydentów anestezjologii (43%) z różnym stażem pracy. Oceniono czas potrzebny do skutecznego wykonania intubacji dotchawiczej przez badane urządzenia. Wnioski. ILMA pozwala na szybsze i bardziej skuteczne wprowadzenie rurki intubacyjnej do tchawicy w porównaniu do Cobra PLA, zarówno na modelu z normalnymi drogami oddechowymi, jak i na modelu z symulowanymi trudnościami intubacyjnymi. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 31-36.
Słowa kluczowe: przyrządy nadkrtaniowe, ILMA, PLA Cobra, intubacja dotchawicza, intubacja rutynowa, trudna intubacja

Summary
Introduction. Airway management in anesthesiology and rescue medicine is o­ne of the most important procedures. The providing the ventilation of the patient’s lungs and proper oxygenation are essential for vital function of the organisms. The aim of the study. The aim of the study was to compare the effectiveness of insertion of two supra-glottic devices: ILMA and PLA Cobra. They are designed for fast management of the airway without laryngeoscopy. It is also possible to intubate the trachea through them. Material and methods. The study was performed with the use of ILMA and PLA Cobra o­n intubating manikins with normal airway and for difficult intubations simulation. 69 participants took part into study: 57% medical rescuers and 43% anesthesia residenst. Time needed for successfull endotracheal intubation through evaluated devices was measured. Results. ILMA allows for faster endotracheal intubation than Cobra PLA o­n both normal and simulated difficult airwaymodels. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 31-36.
Keywords: over-laryngeal instruments, ILMA, PLA Cobra, intubation to trachea, initial tracheal intubation, difficult tracheal intubation

pełen text / full text . . .O P I S P R Z Y P A D K U / C A S E R E P O R T


Zespół serotoninowy w przebiegu leczenia trazodonem - opis przypadku
Serotonin syndrome associated with the use of trazodone - case report

Stefan Krzymiński, Urszula Kawalec-Hurny, Małgorzata Czekaj, Ewelina Piotrowska
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciborzu

Streszczenie
Trazodon działa antagonistycznie wobec receptorów 5-HT2 i jest inhibitorem wchłaniania zwrotnego serotoniny. Zespół serotoninowy jest rzadkim powikłaniem stosowania leków serotoninergicznych. W pracy przedstawiono przypadek 86-letniego mężczyzny, hospitalizowanego z powodu zaburzeń zachowania w przebiegu otępienia i leczonego trazodonem. W trakcie leczenia wystąpiły objawy zespołu serotoninowego - pobudzenie, wzrost napięcia mięśniowego, mioklonie, półśpiączka, biegunka i gorączka. Po odstawieniu trazodonu objawy te ustąpiły w ciągu trzech dni. Poważnym powikłaniem była niewydolność krążeniowo-oddechowa wymagająca krótkotrwałego leczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 37-41.
Słowa kluczowe: trazodon, zespół serotoninowy

Summary
Trazodone down-regulates 5-HT2 receptors and inhibits serotonin reuptake. Serotonin syndrome is a rarely observed side-effect of serotoninergic agents use. This report discusses a case a 86-year-old man who was admitted for dementia with behavioral symptoms and treated with trazodone. Subsequently he developed agitation, muscular hypertonicity, myoclonus, sopor, diarrhorea and fever, and diagnosis of serotonin syndrome was made. These symptoms subsided during three days upon trazodone discontinuation. The serious complication was cardiopulmonary failure required short-term therapy at the Emergency Department. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 37-41.
Keywords: trazodone, serotonin syndrome

pełen text / full text . . .
Anestezjologia • Ratownictwo • Nauka • Praktyka / Anaesthesiology • Rescue Medicine • Science • Practice


A R T Y K U Ł P O G L Ą D O W Y / R E V I E W PA P E R


To reverse or not to reverse? The risk of residual neuromuscular blockade Odwracać czy nie odwracać? Niebezpieczeństwo przetrwałej blokady nerwowo-mięśniowej
Leo H.D.J. Booij1, Leon Drobnik2
1 Department of Anesthesiology, Radboud University Nijmegen, The Netherlands
2 Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Polska

Summary
From the very beginning the use of non-depolarising muscle relaxants, apart from the desirable clinical effect, the disadvantageous influence of residual curarization has also been observed. The role of muscle relaxants in the possible increase of respiratory disorders during the postoperative period is discussed. Growing number of clinical studies gives evidence for causal relations between residual curarization and frequency of postoperative complications. The authors especially stress the necessity of appropriate choice of neuromuscular blockers for anaesthetic procedures, the adequate reversal of neuro-muscular block and the importance of quantitative monitoring of neuro-muscular function. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 42-56.
Keywords: curare, pancuronium, vecuronium, rocuronium, neostigmine, myoneural blockade, acceleromyography, TOF, monitoring, anaesthesia, muscle relaxants, postoperative complications

Streszczenie
Od początków stosowania w anestezji klinicznej niedepolaryzujących blokerów płytki nerwowo-mięśniowej, obok pożądanego efektu klinicznego, dostrzegano niekorzystny wpływ resztkowej kuraryzacji. Rola środków zwiotczających mięśnie, chociaż pomocniczych, w możliwym zwiększeniu zaburzeń oddechowych w okresie pooperacyjnym, została omówiona w oparciu o wyniki dotychczasowych, dostępnych w piśmiennictwie, badań. Autorzy zwracają uwagę na konieczność właściwego dobierania do znieczulenia środków znieczulających, znaczenie ilościowego monitorowania głębokości znieczulenia podczas zabiegu i bezpiecznego odwracania blokady nerwowo-mięśniowej. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 42-56.
Słowa kluczowe: kurara, pankuronium, wekuronium, rokuronium, neostygmina, blokada nerwowo-mięśniowa, akceleromiografia, TOF, monitorowanie, znieczulenie, środki zwiotczające, powikłania pooperacyjne

pełen text / full text . . .
Renal replacement therapy in crush syndrome
Anna Durka1, Waldemar Machała2
1 Studenckie Koło Naukowe Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej przy II Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK nr 2 im. WAM w Łodzi; Opiekun: dr hab. n. med. Waldemar Machała
2 II Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi


Summary
Crush syndrome (CS) is defined as a severe systemic multi-organ failure resulting from a massive mechanical injury of skeletal muscles. It occurs after trauma, muscle compression during prolonged lying, alcohol poisoning, cocaine overdose, adverse effects of some drugs as well as bacterial, viral infections, hyperthermia, hypothermia and frostbite. The basis of pathophysiology is rhabdomyolysis i.e. increased permeability of damaged myocyte cell membrane, resulting in the release of toxic substances from muscle fibers cells into the bloodstream. It frequently leads to acute renal failure, hypovolemia and shock. Recognition of crush syndrome requires early fluid resuscitation, ICU treatment and implementation of Renal Replacement Therapy (RRT) simultaneously with urine alkalization. Continuous veno-venous hemofiltration (CVVH) is also recommended as it improves the transfer of filtered myoglobin molecules. A multitude of related clinical problems with various etiology, pathogenesis, courses as well as the complicated and multidimensional therapy contribute to the complexity of a presented problem. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 57-66.
Keywords: rhabdomyolysis, myoglobin, acute renal failure, renal replacement therapy, haemodialysis, hemofiltration

pełen text / full text . . .
Wskazania i bezpieczeństwo stosowania inhibitorów pompy protonowej
Indications and safety of proton pump inhibitors

Antoni Stadnicki1,2, Agnieszka Kowalska-Pawełek2
1 Katedra i Zakład Podstawowych Nauk Biomedycznych w Sosnowcu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
2 Oddział Gastroenterologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, im. św. Barbary w Sosnowcu

Streszczenie
W pracy omówiono wskazania do stosowania inhibitorów pompy protonowej (IPP), z uwzględnieniem stanów zagrożenia życia. Przedstawiono również możliwe działania niepożądane tych leków podczas długotrwałego stosowania. Opisano także mechanizmy działania i metabolizmu IPP, podkreślając znikomą możliwość interakcji pantoprazolu w porównaniu z innymi IPP. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 67-72.
Słowa kluczowe: inhibitory pompy protonowej, IPP, pantoprazol, metabolizm, hemostaza

Summary
In the article we present indications for using proton pump inhibitors (PPIs), especially in critical care patients. Possible adverse effects of PPI during long term treatment were also discussed. In addition we present mechanisms of PPIs action and metabolism, emphasizing clinical effect of pantoprazole in relation to other PPIs. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 67-72.
Keywords: proton pump inhibitors, PPI, pantoprazole, metabolism, haemostasis

pełen text / full text . . .
Blokady współczulnego układu nerwowego Splot podbrzuszny górny; splot podbrzuszny dolny
Block of the sympathetic nervous system Plexus hypogastricus superior; plexus hypogastricus inferior
Grzegorz Kowalski
Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Streszczenie
Blokady i neurolizy splotu podbrzusznego górnego i dolnego są najmłodszymi z wykonywanych i opisywanych do tej pory technik. Ich pełna, bądź tylko częściowa, skuteczność w znacznej mierze poprawia jakość życia pacjentów. Dolegliwości bólowe z zaopatrywanych przez oba sploty regionów ciała należą do najbardziej przykrych dla pacjentów, a dla lekarzy bardzo trudnych do ich uśmierzenia. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 73-75.
Słowa kluczowe: współczulny układ nerwowy, blokady współczulne, neurolizy, analgezja

Summary
Superior and inferior hypogastric plexus neurolytic blocks are known as the youngest techniques which have been performed and described. Their efficacy can be full or partial but they can improve the quality of patients life. The pain related with the common sites include both hypogastric plexuses are the most sever and very difficult for treatment. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 73-75.
Keywords: sympathetic nervous system, sympathetic blocks, neurolisis, analgesia

pełen text / full text . . .Bezpieczeństwo znieczulenia
Anaesthesia safety

Krzysztof Bieda, Paweł Sobczyński
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Streszczenie
Zapewnienie lub zabezpieczenie jakości (Quality Assurance, QA) w anestezjologii jest istotnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w okresie okołooperacyjnym. W obecnym rozumieniu QA zdefiniować można jako zorganizowany proces, który dzięki nieustannej ocenie i ulepszaniu szeroko stosowanych praktyk medycznych skutkuje poprawą jakości opieki nad chorym. Nadrzędnym celem QA jest więc zapewnienie wysokich standardów praktyki klinicznej i ograniczenie do minimum ryzyka związanego ze znieczuleniem, ryzyka rozumianego jako wystąpienie poważnych powikłań w okresie okołooperacyjnym z przyczyn anestezjologicznych. Proces ten odbywa się przy współudziale wszystkich anestezjologów i osób szkolących się i przypomina spiralę, w której kolejno następujące po sobie etapy są powtarzane w sposób cykliczny, w określonych przedziałach czasowych. Poszczególne etapy powyższego procesu to: planowanie, implementacja, ocena oraz zatwierdzenie standardów. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 76-79.
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo znieczulenia, zabezpieczenie jakości, bezpieczeństwo pacjenta

Summary
Quality Assurance (QA) in anaesthesia is o­ne of the important component of patient’s safety in the perioperative period. QA can be defined as „an organized process that assesses and evaluates health services to improve practice or quality of care”. The objective of QA programs is to ensure that high standards of clinical practice are maintained to reduce to minimum the risk of serious anaesthetic adverse event. All anaesthetists and trainees should participate in QA programs, which steps are repeated continually or at appropriate intervals. Steps in a Quality Assurance program can be considered as planning, implementation, review, and setting standards. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 76-79.
Keywords: anaesthesia safety, quality assurance, patient’s safety

pełen text / full text . . .
Chemioterapia w leczeniu choroby nowotworowej i jej neurotoksyczność
Chemiotherapy in the neoplasmatic diseases treatment and its neurotoxicity

Wojciech Łyskawa
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

Streszczenie
Chemioterapia to jedna z podstawowych metod leczenia choroby nowotworowej. Jest to proces skomplikowany, wymagający od całego zespołu leczącego dużej wiedzy teoretycznej i właściwego postępowania oraz umiejętności praktycznych. Skuteczność i bezpieczeństwo współczesnej chemioterapii może być zapewnione przez właściwe stosowanie leków przeciwnowotworowych, zapobieganie powikłaniom polekowym jak i zwalczaniu już istniejących działań niepożądanych. Jedną z grup działań niepożądanych to neurotoksyczność cytostatyków. W artykule przedstawiono podstawowe grupy cytostatyków oraz ich działanie na układ nerwowy. Szczególną uwagę zwrócono na neurotoksyczność chemioterapii, która w postępowaniu okołooperacyjnym z chorym stanowi niejednokrotnie problem dla anestezjologa. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 80-87.
Słowa kluczowe: chemioterapia, działanie niepożądane leku, cytostatyki

Summary
Chemiotherapy is o­ne of basic methods of treatment of the neoplasmatic diseases. It is a complicated process, requiring a great theoretical knowledge and a good practical approach towards patient. The efficacy and safety of the modern chemotherapy can be achieved by appropriate application of chemotherapeutic drugs and treatment of the existing side effects occuring after their administration. Neurotoxicity is o­ne of the important side effects of the chemotherapeutics used during the therapy. In the article the basic groups of cytostatic drugs and their toxic influence o­n the nervous system were presented. I put a special emphasis o­n the neurotoxicity of the chemiotherapy, because it could become an important problem for the anesthesiologist in the perioperative period. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 80-87.
Keywords: chemiotherapy, adverse drug reactions, cytostatics

pełen text / full text . . .
Podstawowe wskaźniki PK/PD stosowane w antybiotykoterapii
Basic PK/PD parameters used in antimicrobial therapy
Edyta Szałek1, Hanna Tomczak2, Piotr Smuszkiewicz3, Agnieszka Kamińska1, Edmund Grześkowiak1, Marta Skóra1
1 Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
2 Centralne Laboratorium Mikrobiologiczne, Pracownia Bakteriologii, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu,
3 Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu


Streszczenie
Skuteczność przeciwbakteryjną antybiotyków in vivo determinują właściwości farmakokinetyczno-farmakodynamiczne. Farmakokinetyka (pharmacokinetics) jest nauką o szybkości procesów wchłaniania, dystrybucji i eliminacji (biotransformacji i wydalania) leków. Farmakodynamika natomiast określa in vivo interakcję lek-drobnoustrój. W celu oceny skuteczności terapii przeciwbakteryjnej opracowano trzy podstawowe wskaźniki PK/PD: Cmax/MIC, T>MIC, AUC24/MIC. Do antybiotyków o działaniu zależnym od stężenia (ang. concentration-dependent killing) należą m.in. aminoglikozydy oraz fluorochinolony. Antybiotyki, których skuteczność jest determinowana czasem utrzymywania się stężenia powyżej MIC (ang. time-dependent killing) to: penicyliny, cefalosporyny, karbapenemy, monobaktamy, makrolidy (erytromycyna, klarytromycyna), linezolid. Antybiotyki zależne od stężenia z komponentą czasowo-zależną, dla których najlepszym predyktorem skuteczności jest AUC24/MIC obejmują: fluorochinolony, tetracykliny oraz azytromycynę. Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 88-93.
Słowa kluczowe: farmakokinetyka, farmakodynamika, antybiotyki

Summary
Pharmacokinetic (PK) and pharmacodynamic (PD) properties are the major determinants of in vivo efficacy of antimicrobial agents. Pharmacokinetics relates to absorption, distribution and elimination (metabolism and excretion) of antimicrobials. Pharmacodynamics determines the relationship between concentrations at sites of infection and the antimicrobial effects predicted by MIC (minimal inhibitory concentration). Three basic PK/ PD parameters were established for most antibiotics. Cmax/MIC for antibiotic with pronounced concentration – dependent killing, such as aminoglycosides and fluoroquinolones, T>MIC for antibiotics with a weak, or no, concentration dependency (β-lactams and conventional macrolides). AUC24/MIC for antibiotics with weak concentration – dependent effects, but with prolonged persistent effects (tetracyclines, azitromycin). Anestezjologia i Ratownictwo 2009; 3: 88-93.
Keywords: pharmacokinetics, pharmacodynamics, antibiotics

pełen text / full text . . .
Anestezjologia • Ratownictwo • Nauka • Praktyka / Anaesthesiology • Rescue Medicine • Science • Practice


KOMENTARZ DO BADAŃ RCT - Randomized, Controlled Trial
COMMENTARY o­n THREE PROSPECTIVE , DOUBLE - BLIND, RANDOMIZED STUDIES

Desflurane versus sevoflurane anaesthesia increases morphine consumption in PCA after abdominal hysterectomy: a comparison of three prospective, double-blind, randomized studies Znieczulenie desfluranem w porównaniu z sewofluranem może zwiększać zapotrzebowanie na morfinę w PCA po brzusznej histerektomii: porównanie trzech badań RCT Robert Jaskowiak1, Ewa Wiater-Kozioł1, Krzysztof Przesmycki1,2 1 Second Department of Anaesthesiology and Intensive Therapy, Medical University in Lublin, Poland, 2 Department of Rescue Medicine PWSZ in Biala Podlaska, Poland

pełen text / full text . . .
Testy specjalizacyjne

pełen text / full text . . .
Odpowiedzi do testów

pełen text / full text . . .
UEMS Informacje / UEMS Information


EUROPEAN UNION MEDICAL SPECIALISTS (UEMS/EUMS) MEETING OF THE SECTION AND BOARD OF ANAESTHESIOLOGY
Saturday, December 13th, 2008, Riga, Latvia

pełen text / full text . . .
A letter to the UEMS members

pełen text / full text . . .


  ALL RIGHTS RESERVED ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO
  COPY RIGHTS RESTRICTED FOR PUBLISHER

 
redakcja@akademiamedycyny.pl

NAJNOWSZE WYDANIE  |   WYDAWNICTWO  |   ARCHIWUM  |   KONTAKT